Cywilizacyjna choroba jaką jest cukrzyca

Cywilizacyjna choroba jaką jest cukrzyca

Cukrzyca jest jedną z tych chorób, która ze względu na skalę występowania oraz czynniki ryzyka jest uznawana za chorobę cywilizacyjną. Jednocześnie czynniki ryzyka wpływające na występowanie cukrzycy znacznie częściej występują w krajach More »

Skutecznie działający aparat na zęby

Skutecznie działający aparat na zęby

Jeśli chce się realizować specjalistyczne leczenie stomatologiczne istotne jest decydowanie się na takie miejsca do realizowanie leczenia, gdzie można liczyć na leczenie wykonywane przez odpowiednich specjalistów. Gdy wybiera się poszczególne gabinety stomatologiczne More »

Wykorzystanie drukowania trójwymiarowego

Wykorzystanie drukowania trójwymiarowego

Postęp w zakresie drukowania trójwymiarowego bezpośrednio przekłada się na możliwość korzystania z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dotyczy to między innymi urządzeń, które mogą być wykorzystywane do drukowania trójwymiarowego. Ważne jest w More »

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog Warszawa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów Poszczególni klienci mogą mieć różne wymagania pod względem poziomu obsługi klienta, w związku z czym system obsługi powinien być elastyczny i spełniać oczekiwania klientów. Należy More »

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia Warszawa to również liczne zobowiązania względem spółki W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie przyjmuje się, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, w którym zobowiązania More »

 

Skaling a obowiązujące prawo podatkowe

Skaling! Jak czynności te kształtują się na tle obowiązku podatkowego?

Wykonując skaling należy mieć świadomość, że w obowiązującym polskim prawie podatkowym, instytucja odpowiedzialności osób trzecich, czyli przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osobę nie będącą w kręgu podmiotów stosunku prawnopodatkowego, była i jest nadal wykorzystywana w sytuacjach, gdy zabraknie podatnika, kiedy podatnik nie wykonuje ciążącego na nim zobowiązania w należyty sposób oraz w określonym terminie, oraz w sytuacjach, gdy majątek podatnika w wyniku wszczętej egzekucji okazuje się niewystarczającym.

Prowadząc działalność ukierunkowaną na skaling http://odent.pl/oferta/zabiegi-higieniczne/ należy podkreślić, że uzasadnieniem tej odpowiedzialności jest związek ekonomiczny osób trzecich z podatnikiem, przejawiający się uzyskiwaniem przez nich korzyści z dochodu lub majątku podatnika. Możliwość zastosowania odpowiedzialności z tytułu cudzych zaległości przewiduje także ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nazywana również ustawą systemową lub ustawą o s.u.s., której art. 31 jest pewnego rodzaju barierą przed „ucieczką” nierzetelnego przedsiębiorcy. Zgodnie z przytoczonym przepisem, do należności z tytułu składek mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowe, nazywane dalej Ordynacją lub o.p. Jeśli zachodzą okoliczności dotyczące nieopłaconych w terminie składek, niewymienione w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS stosuje mechanizmy przewidziane w komentowanym przepisie. Należy jednak dodać, że ich zastosowanie powinno być odpowiednie również w ukierunkowaniu na działalność zajmującą się taką czynnością jak skaling. Biorąc więc pod uwagę problem odmienności obu dziedzin prawa, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, przyjąć trzeba, że w tym przypadku zwrot odpowiednie oznacza stosowanie z modyfikacjami, czyli w zgodzie z przepisami ustawy systemowej. Wobec tak sformułowanej regulacji, zarówno w piśmiennictwie jak i orzecznictwie, zwrócono uwagę na trudności interpretacyjne, w treści art. 107 § 2 Ordynacji, który mówi, że w przypadkach oraz w zakresie przewidzianych w rozdziale XV za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem osoby trzecie. Ma to również zastosowanie do osób wykonujących bądź decydujących się na skaling.

Problem sprowadza się jednak do kwestii: kogo, w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, trzeba uważać za podatnika, którym na gruncie przepisów Ordynacji, jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, a obowiązek ten określany jest jako nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z powstaniem zdarzenia określonego w ustawach podatkowych. Płatnik zaś, to osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zobowiązana do obliczenia oraz pobrania od podatnika podatku, a także wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Prowadząc działalność o charakterze skalingu nie należy zapominać, że warunkowy charakter odpowiedzialności poszczególnych osób trzecich polega na tym, że każda z kategorii osób trzecich odpowiada na warunkach i po spełnieniu przesłanek właściwych dla danej kategorii. Przesłanką wspólną, występującą u wszystkich w zasadzie kategorii osób trzecich, jest związek ekonomiczny między podatnikiem a osobą trzecią, przejawiający się w uzyskiwaniu przez osobę trzecią korzyści z majątku lub dochodu podatnika. Odpowiedzialność osób trzecich posiada charakter solidarny w znaczeniu Kodeksu Cywilnego, oznacza to, że jest to solidarność bierna. 

Zajmując się czymś takim jak skaling należy zdawać sobie sprawę, że tak zwana akcesoryjność tej odpowiedzialności przejawia się w tym, że występuje ona obok odpowiedzialności podatnika. Decyzja ta jest podstawą przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią. Na mocy decyzji, w czasie jej doręczenia, powstaje po stronie osoby trzeciej zobowiązanie do zapłaty cudzej zaległości podatkowej. Przepisem prawnym, który łączy osobę trzecią z wierzycielem podatkowym nie jest zobowiązanie, wynikające z norm prawa podatkowego materialnego, obowiązku podatkowego, ale decyzja podatkowa. Stroną w tym postępowaniu może być tylko osoba trzecia. Przedmiotem postępowania podatkowego w kwestii odpowiedzialności osób trzecich jest ustalanie stanu faktycznego mieszczącego się w granicach określonych przez przepisy art. 109–117. Nie jest przedmiotem postępowania jego wymiar, którego wcześniej dokonuje podatnik, płatnik bądź organ podatkowy. Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej jest wtórna względem decyzji podjętych w stosunku do podatnika, płatnika bądź inkasenta dotyczących ich zobowiązań podatkowych. Wszczęcie postępowania podatkowego w odniesieniu do osoby trzeciej ustawodawca uzależnia od spełnienia konkretnych warunków ukierunkowanych w pewnych sytuacjach typowo na skaling.

Postępowanie takie nie może być wszczęte przed upływem terminu płatności zobowiązania podatkowego. Osoba trzecia odpowiada za zaległości podatkowe podatnika, a nie za zobowiązania podatkowe podatnika. Jeśli można wystawić tytuł wykonawczy na podstawie deklaracji podatnika, to wydawanie decyzji wymiarowej nie obowiązuje. W takich sytuacjach postępowanie podatkowe wobec osoby trzeciej nie może być wszczęte przed dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatnika. Możliwość realizacji zobowiązania podatkowego, które wynika z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej występuje dopiero wtedy, kiedy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości bądź w części bezskuteczna ukierunkowana na skaling. Przedawnienie orzekania o odpowiedzialności osoby trzeciej polega na tym, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.