Cywilizacyjna choroba jaką jest cukrzyca

Cywilizacyjna choroba jaką jest cukrzyca

Cukrzyca jest jedną z tych chorób, która ze względu na skalę występowania oraz czynniki ryzyka jest uznawana za chorobę cywilizacyjną. Jednocześnie czynniki ryzyka wpływające na występowanie cukrzycy znacznie częściej występują w krajach More »

Skutecznie działający aparat na zęby

Skutecznie działający aparat na zęby

Jeśli chce się realizować specjalistyczne leczenie stomatologiczne istotne jest decydowanie się na takie miejsca do realizowanie leczenia, gdzie można liczyć na leczenie wykonywane przez odpowiednich specjalistów. Gdy wybiera się poszczególne gabinety stomatologiczne More »

Wykorzystanie drukowania trójwymiarowego

Wykorzystanie drukowania trójwymiarowego

Postęp w zakresie drukowania trójwymiarowego bezpośrednio przekłada się na możliwość korzystania z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dotyczy to między innymi urządzeń, które mogą być wykorzystywane do drukowania trójwymiarowego. Ważne jest w More »

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog w Warszawie a potrzeby i oczekiwania

Stomatolog Warszawa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów Poszczególni klienci mogą mieć różne wymagania pod względem poziomu obsługi klienta, w związku z czym system obsługi powinien być elastyczny i spełniać oczekiwania klientów. Należy More »

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia w Warszawie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Implantologia Warszawa to również liczne zobowiązania względem spółki W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie przyjmuje się, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, w którym zobowiązania More »

 

Firma eventowa musi odprowadzać podatki!

Firma eventowa musi iść w kierunku litery zmierzającej na podatki

Po upływie roku podatkowego bezcelowe staje się wydanie decyzji wyznaczającej wysokość zobowiązania oraz zaległości podatkowej w zaliczkach miesięcznych. Nie przekreśla to jednak możliwości rozwiązania w kwestii odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek, z tym jednak, że odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek mogą być naliczone do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego, zaś odsetki od zaliczek na podatek dochodowy nie mogą się zbiegać w czasie z odsetkami od zaległego rocznego podatku, jeżeli chodzi o firma eventowa https://www.everal.pl/.

W tej sytuacji organ podatkowy wyznacza tak samo prawidłową kwotę podatku za cały rok podatkowy na podstawie art. 21 § 3 o.p., jak również wysokość odsetek od zaniżonych zaliczek na ten podatek na podstawie art. 53a o.p. Na uwagę zasługuje również orzeczenie, w którym wskazano, iż zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów niezapłacony w terminach omówiony w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne staje się zaległością podatkową, pomimo, że podatek ten jest płacony za okresy miesięczne, ale jednocześnie jest podatkiem rocznym – tak powinna działać firma eventowa.

Pomimo, że z literalnego brzmienia art. 53a o.p. wynika obowiązek naliczania przez organ podatkowy odsetek, w sytuacji gdy nie zostały w odpowiedniej wysokości zapłacone przez podatnika zaliczki na podatek, to zastosowanie go przez analogię do ryczałtu jest zupełnie uzasadnione .

Zaległości traktowane są tak samo jak zaległości podatkowe. Na równi z zaległością podatkową traktuje się również: 1) nadpłatę, jeśli w zeznaniu bądź w deklaracji została wskazana nienależnie bądź w wysokości wyższej niż należna, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu bądź zaliczenia na poczet zaległości podatkowych, bieżących bądź przyszłych zobowiązań podatkowych; 2) zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie bądź w wysokości wyższej niż należnej bądź został zaliczony na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik udowodni, że nie nastąpiło to z jego winy; 3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie bądź w wysokości wyższej od należnej; 4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku zwrócone albo zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych odnoszących się do firma eventowa.

Zwrotowi bez wzywania organu podatkowego podlega wynagrodzenie płatników bądź inkasentów, które było pobrane nienależnie bądź w wysokości większej od należnej, które traktuje się jako zaległość podatkową. Organ podatkowy wydaje decyzję, w której wyznacza wysokość zaległości podatkowej. Zgodnie z przepisem art. 52 § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej, na równi z zaległością podatkową traktuje się nadpłatę, jeśli w zeznaniu bądź w deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 tej ustawy, została wskazana nienależnie bądź w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy zrobił jej zwrotu bądź zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych idących w stronę firma eventowa.

Rozwiązanie to posiada oczywistą lukę prawną, powodującą, że na równi z zaległością nie traktuje się źle zwróconych nadpłat innych podatków niż wymienione w art. 73 § 2, czyli innych niż wynikające z zeznania rocznego, dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zeznania wstępnego, dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych i deklaracji podatku akcyzowego, dla jego podatników. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym nie uważa się jako zaległość podatkową źle otrzymanej nadpłaty w podatku od towarów oraz usług i w podatku od nieruchomości. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 52 Ordynacji na równi z zaległością podatkową traktuje się również: 1) zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go, bądź został zaliczony na jego bieżące albo przyszłe zobowiązania podatkowe, nie należące się bądź w wysokości wyższej od należnej, chyba że podatnik udowodni, że nie nastąpiło to z jego winy (na podstawie § 1a przepis ten stosuje się odpowiednio do byłych wspólników spółki mniemającej osobowości prawnej oraz do osoby fizycznej, która zaprzestała działalności gospodarczej), 2) wynagrodzenie płatników bądź inkasentów pobrane niewłaściwie bądź w wysokości wyższej od należnej, 3) oprocentowanie nienależącej się nadpłaty lub zwrotu podatku zwrócone bądź zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub też przyszłych zobowiązań podatkowych, jeżeli chodzi o firma eventowa. Trzeba jednak zauważyć, że zaległością podatkową nie są ani nienależny zwrot podatku, ani otrzymane przez podatnika nadpłaty wskazane nienależnie bądź w wysokości większej niż należnej, jeśli zwrot nadpłaty bądź zwrot podatku został zrobiony w trybie czynności sprawdzających. Niekonsekwencją jest zaś uznanie za zaległość podatkową oprocentowania nienależącej się nadpłaty bądź zwrotu podatku, a w sytuacji gdy nienależny zwrot podatku bądź nienależna nadpłata zwrócona w trybie czynności sprawdzających nie jest traktowana jako zaległość podatkowa. W tym wypadku odsetki za zwłokę są także naliczane, z tym że jedynie od kwoty nienależnie otrzymanego oprocentowania nadpłaty bądź zwrotu podatku ukierunkowanego na firma eventowa. Wskazać także trzeba, że na powstanie zaległości podatkowych, z wyjątkiem nienależnie otrzymanego zwrotu podatku, nie ma wpływu kwestia winy podatnika, tak wiec zaległość oraz obowiązek dokonania wpłaty odsetek za zwłokę powstaje niezależnie od zawinień podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku.